Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za 2011r.

2012-03-13 18:37

Zarząd ROD "Nad Stawem" zaprasza działkowiczów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2011, które odbędzie się w dniu 13.04.2012r. (piątek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Osiedlowego Domu Kultury przy ulicy Wyspiańskiego 10a.

 

Każdy działkowicz otrzyma również indywidualne zaproszenie wraz z niezbędnymi informacjami o przebiegu zebrania.

 

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Nad Stawem”

Brodnica 13.04.2012.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania.

 5. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków i protokolanta.

 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2011r. (merytoryczne i finansowe).

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2011r.

 8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2011r.

 9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2012r.

 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

 11. Dyskusja.

 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego) w 2011r. -§82 pkt.5 statutu PZD.

 13. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD.

 14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rozjemczej ROD.

 15. Wybory uzupełniające do Zarządu oraz Komisji Statutowych*.

 16. Podjęcie uchwał w sprawach:

-planu pracy i preliminarza finansowego na 2012r. -§82 pkt. 6 statutu PZD,

-wysokości i terminów opłat na rzecz ogrodu §82 pkt. 7 statutu PZD,

-wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

-liczby godzin pracy społecznie użytecznej oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2012r. -§82 pkt.8 statutu PZD,

-planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2012r. - §82 pkt 9 statutu PZD,**

-innych dotyczących działalności ogrodu.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie obrad.

 

*- tylko w razie zaistnienia takiej konieczności, wynikającej z postanowień statutu PZD,

**- tylko w przypadku podjęcia inwestycji.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 04.04.2012r. w godz. od 16.00 - 18.30 w biurze Ogrodu.

 

—————

Powrót